อัลบั้มภาพ "การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การประชาคมตำบลเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่2 ( ประกาศเมื่อวันที่ 00 มกราคม 0000 ) 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. อบต.บางงอน ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2 โดยนายไพโรจน์ พิกุลทอง นายก อบต.บางงอน เป็นประธาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายสราวุธ สารสิทธิ์มี ท้องถิ่นอำเภอพุนพิน นายลิขิต เพชรศรี ประธานประชาคมตำบล นายจิรวัฒน์ พริกบางงอน กำนันตำบลบางงอน นายสุเมน ไกรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภา อบต.บางงอน นายประจวบ ปานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัษฎาราม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมบำรุงผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนภาคประชาชน กลุ่มอาชีพ ภาคราชการ ร่วมเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนในครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำหรับโครงการที่เสนอเพิ่มเติม จำนวน 4 โครงการ มีดังนี้ 1.โครงการงานจราจรสงเคราะห์ เพื่อก่อสร้างป้ายจำกัดน้ำหนัก ป้ายเตือน ป้ายห้าม ลูกระนาด ลดความเร็ว ตามที่ อบต กำหนด ปีงบประมาณ 2561 2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายสวัสดิ์พัฒนา ม.6 ต.บางงอน เพื่อซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะคันทาง ปีงบประมาณ 2561 3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อลอดถนนสายนายวิสุทธิ์ พัฒน้ำรอบ ม.8 ต.บางงอน เพื่อซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะคันทาง ปีงบประมาณ 2561 4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อลอดถนนสายต้นเหรียง ม.8 ต.บางงอน เพื่อซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะคันทาง ปีงบประมาณ 2561 โครงการที่เปลี่ยนแปลงเพื่อประสานแผน อบจ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนสายสามแยกปากพนัง ม.6 ต.บางงอน เชื่อม ม.2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 1,050 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร เดิมโครงการนี้ ปรากฏในการประสานแผน อบจ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563 แต่ปัจจุบันสภาพถนนมีความเสียหายอย่างมาก นายสนธยา พรหมดนตรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากปีงบประมาณ 2563 มาอยู่ในการประสานแผน อบจ.สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อจะสามารถเข้างบประมาณของ อบจ.สุราษฎร์ธานีโดยเร็ว ทั้งนี้ ถนนสายสามแยกปากพนัง ม.6 ต.บางงอน เชื่อม ม.2 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นถนนในโครงข่ายของ อบจ.สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน จะดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางในเบื้องต้นก่อน