โครงการฝึกอบรมอาชีพ
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
ซ่อมแซมถนนสายบ้านปึก-ศรีไพรวัลย์ และปรับปรุงถนนซอยเขาขี้พร้า
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 ครั้งที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560
การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน 2560