ระเบียบกฎหมาย
     
ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่10 พ.ศ.2558
   
 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่10 พ.ศ.2558
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2559