ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน
   
 
   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำสัญญาว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์มณี นคร ดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 7,8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มกราคม. 2561